Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, божомолдоо департаменти

 

Кызматы, милдеттери жана функциялары

Бөлүмдүн максаттары

Калкты жана аймактарды коркунучтуу табигый жана техногендик процесстерден коргоого багытталган өзгөчө кырдаалдарга мониторинг, болжолдоо, алдын алуу жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу.

Бөлүмдүн милдеттери

  Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

– калкты жана аймакты коркунучтуу табигый жана техногендик процесстерден коргоого багытталган өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, болжолдоо, болтурбоо;

– калкты жана аймакты коргоону камсыз кылуу үчүн табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча мамлекеттик программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

– Кыргыз Республикасынын аймагында коркунучтуу жаратылыш процесстерин жана кубулуштарын өнүктүрүү жана активдештирүү боюнча болжолдорду иштеп чыгуу.

Бөлүмдүн функциялары

Бөлүм өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкү функцияларды аткарат:

– коркунучтуу жаратылыш процесстерине мониторинг жүргүзүү, болжолдоо жаатында ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга катышат;

– кызыкдар уюмдар менен бирдикте адамдардын өмүрүн жана ден соолугун, материалдык жана маданий баалуулуктарды коргоо, ошондой эле өзгөчө кырдаалдарда экономика тармактарынын ишинин туруктуулугун жогорулатуу максатында илимий-изилдөө жана долбоорлоо-иликтөө иштерин уюштурат;

– Министрлик тарабынан жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте өткөрүүчү машыгуулардын алкагында профилактикалык, коргоочу жана авариялык-калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү боюнча сунуштарды даярдоого катышат;

– долбоорлоо-изилдөө, илимий-изилдөө, курулуш уюмдары менен өзгөчө кырдаалдарды болжолдоо, алдын алуу жана кесепеттерин жоюу менен байланышкан иштерди аткарууга келишимдерди түзөт, ошондой эле жогоруда аталган органдар менен бирдикте алардын аткарылышын уюштурат;

– тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча чараларды көрүү үчүн кооптуу жаратылыш процесстеринин жана кубулуштарынын мүмкүн болуучу активдешүүсүнө мониторинг жүргүзөт жана кыска мөөнөттүү, узак мөөнөттүү болжолдоолорду берет;

– коркунучтуу табигый, техногендик процесстерге жана кубулуштарга дуушар болгон конкреттүү аймактарда комплекстүү инженердик-геологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүнү, алдын алуу чараларын көрүү үчүн кийинки корутундуларды жана корутундуларды берүү менен уюштурат;

– илимий-изилдөө иштеринин пландарын иштеп чыгат жана белгиленген тартипте Министрликке бекитүүгө берет жана коркунучтуу табигый процесстердин алдын алуу жана жоюу боюнча иш пландарын түзүүдө сунуштарды киргизет;

– конференцияларды, семинарларды жана башка иш-чараларды өткөрүү аркылуу калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо жаатындагы билимдерди жайылтат жана жайылтат;

– кооптуу жаратылыш процесстерине жана кубулуштарына дуушар болгон аймактарда илимий-изилдөө, долбоорлоо-изилдөө жана профилактикалык иштерди жүргүзүү үчүн белгиленген тартипте товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү берүүгө конкурстарды өткөрөт;

– Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин областтык башкармалыктары аркылуу жүргүзүлгөн сурамжылоонун натыйжалары боюнча мамлекеттик органдарга, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, ишканаларга жана уюмдарга формасына карабастан кооптуу жаратылыш процесстерине жана кубулуштарына дуушар болгон аймактардан өзгөчө кырдаалдарды болтурбоо, калкты көчүрүү жана объекттерди которуу боюнча биринчи кезектеги профилактикалык иштерди жүргүзүү боюнча милдеттүү нускамаларды.

– республикалык бюджеттен каржылануучу коргоочу курулмаларды куруу жана авариялык-калыбына келтирүү иштери боюнча иш пландарын түзүү боюнча сунуштарды даярдоого катышат;

– Кыргыз Республикасынын аймагындагы коркунучтуу жаратылыш жана техногендик процесстерди жана кубулуштарды изилдөө менен алектенген илимий-изилдөө жана долбоорлоо-изилдөө иштерин кошо алганда, уюмдардын ишин координациялайт;

– өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, болжолдоо жаатында өзүнүн компетенциясынын чегинде эл аралык уюмдар менен өз ара аракеттенет;

– коркунучтуу табигый жана техногендик процесстерге мониторинг жүргүзүү бөлүгүндө Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн ишин координациялайт.

– өзгөчө кырдаалдар зоналарында иштөөдө, кооптуу табигый жана техногендик процесстерди жана кубулуштарды изилдөөдө кырсыктардан жана кызматкерлердин өлүмүнөн камсыздандырууга.

Учурдагы активдүүлүк

Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жана болжолдоо департаменти Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистештирилген бөлүмдөрүнүн бири болуп саналат жана өз алдынча да, ошондой эле илимий-изилдөө институттары жана адистештирилген уюмдар менен бирдикте ( мисалы, Ош ГИИЗ, ЦАИИЗ, «Геоприбор» сейсмология институту илимий-изилдөө борбору ж.б.), профилдик зонада процесстерге мониторинг жана болжолдоо боюнча өз иш-аракеттерин жүргүзүү. Мониторинг департаментинин адистери жыл сайын республиканын аймагындагы кооптуу жаратылыш процесстеринин өнүгүү аймактарына пландуу да, авариялык да 2000ге жакын визуалдык экспертизаларды жүргүзүшөт.

Процесстерди комплекстүү изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча ар жылдык болжолдоочу материалдар (китептер) иштелип чыгат жана басылып чыгарылат жана облустардын, райондордун жетекчилерине жана жергиликтүү бийлик органдарына, министрликтерге, ведомстволорго калкты жана аймактарды мүмкүн болуучу коркунучтардан коргоо боюнча профилактикалык чараларды көрүү үчүн тапшырылат. өзгөчө кырдаалдар.

ЕККУнун Бишкектеги борборунун колдоосу менен «Кыргыз Республикасынын аймагындагы табигый жана техногендик коркунучтар атласы» иштелип чыкты жана басылып чыкты, ал спектр жөнүндө заманбап маалыматтардын жана билимдердин энциклопедиялык жыйнагы болуп саналган маалымдама-методикалык басылма. Кыргыз Республикасынын аймагындагы табигый жана техногендик коркунучтардын жана өзгөчө кырдаалдардын …

«2015-2017-жылдарга геомаалыматтык технологияларды жана дистанциялык изилдөөлөрдү колдонууну эске алуу менен коркунучтуу жаратылыш процесстерине комплекстүү мониторинг жүргүзүү жана болжолдоо программасын» ишке ашыруунун алкагында (КР 23.04.2015-ж. № 255 токтому) Мониторинг Бөлүм ПРООНдун, Дүйнөлүк банктын колдоосу менен, ошондой эле өзүбүздүн ресурстарды тартуу менен Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдар боюнча ТЧКМП түзүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө (КР 2019-жылдын 23-октябрындагы № 569 токтому). , “өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүүчү жана болжолдоочу иштеп жаткан жана жаңыдан түзүлгөн функционалдык жана тармактык түзүмдөрдү жана кызматтарды уюштуруу-техникалык жактан бириктирүү жолу менен”

ЭСКМПнын функциясын жакшыртуу максатында мониторинг жана болжолдоо менен алектенген бардык түзүмдөр үчүн бирдиктүү маалыматтык мейкиндикти түзүү үчүн веб-портал түзүлдү жана анын негизинде негизги маалыматтык өз ара аракеттенүү түзүлөт.

Веб-портал ар түрдүү жана тез өзгөрүүчү маалыматтын чоң массивдерин иштетүү мүмкүнчүлүгү менен курулган.

Ишти автоматташтыруу үчүн Маалыматтарды иштетүү борбору түзүлдү.

Иш-аракеттерди оптималдаштыруунун алкагында ар кандай кооптуу процесстерге оперативдүү текшерүү жана туруктуу байкоо жүргүзүү үчүн атайын мониторинг жабдуулары жана автоматташтыруу, байланыш жана маалыматтарды берүү каражаттары менен жабдылган көчмө мониторинг станциялары түзүлүүдө.

Бул процесстерге параллелдүү түрдө кооптуу жаратылыш процесстеринин бардык түрлөрү үчүн геомейкиндиктик маалымат базасын түзүү жана тобокелдиктерди баалоо жана башкаруу үчүн программалык камсыздоо тутумдарын ишке киргизүү, анын ичинде космомониторингдин маалыматтарын практикага киргизүү, өзгөчө кырдаалдарды моделдөө боюнча этап-этабы менен иштер жүргүзүлүүдө. ГИС технологияларын колдонуу.

Тарыхый маалымдама

Кыргыз Республикасынын калкын жана аймактарын коргоо максатында 1991-жылдын 1-июлунда Кыргыз Республикасынын (азыр СССРдин курамында) Министрлер Кабинети Өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комиссия түзүү жөнүндө токтом кабыл алган. Өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комиссия түзүлгөндөн бери кооптуу жаратылыш процесстерине мониторинг жүргүзүү жана өзгөчө кырдаалдарды болжолдоо анын ишинин артыкчылыктуу принциптери катары тандалып алынган. Мониторинг департаментинин түзүлгөн жылдарында төмөнкүдөй алгылыктуу институционалдык өзгөрүүлөр болду:

1992-1994 Өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комитетинин байкоо жана коргоо борбору;

1994-1996 Өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комитетинин мониторинг жана коргоо башкармалыгы

1996-1997 Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргонуу министрлигинин курамындагы Табигый, техногендик процесстерге жана кубулуштарга мониторинг жүргүзүү департаменти;

1997-1999 Өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргонуу министрлигинин кооптуу жаратылыш, техногендик процесстерге жана кубулуштарга мониторинг жүргүзүү бөлүмү;

1999-2001 Өзгөчө кырдаалдар жана Жарандык коргонуу министрлигинин Коркунучтуу табигый, техногендик процесстерге мониторинг жүргүзүү жана калдыктарды сактоочу жайларды жана тоо-кен калдыктарын реабилитациялоо борбору;

2001-2002 Энергетика жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, болжолдоо жана калдык сактоочу жайларды башкаруу департаменти;

Өзгөчө кырдаалдардын 80%дан ашыгы Кыргыз Республикасынын түштүгүндө болгондугуна байланыштуу 2002-жылы Департаменттин курамында Мониторинг департаментинин түштүк дирекциясы түзүлгөн.

2002-2009 Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, болжолдоо жана калдыктарды сактоочу жайларды башкаруу департаменти;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 20-февралындагы No 55 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигин Ош шаарына көчүрүү жөнүндө” токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаарына көчүрүлүшүнө байланыштуу КР ӨКМнин 2008-жылдын 25-мартындагы №241 буйругунун негизинде Кыргыз Республикасынын Ош шаарына багытталган күч-аракеттерди топтоо жана координациялоо максатында Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг, болжолдоо жана калдык сактоочу жайларды башкаруу департаменти көчүрүлгөн. Ош шаарына.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 4-ноябрындагы No731 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө” токтомуна ылайык, 2010-жылдын май айынан баштап министрликтин Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жана болжолдоо департаменти болуп өзгөртүлгөн. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги.

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, болжолдоо департаменти жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы No 130 токтому менен бекитилген.

Жабуу
Жабуу
Жабуу
Жабуу --> Жабуу