Купуялуулук саясаты

Жеке маалыматтын бул Купуялык саясаты (мындан ары - Саясат) айыл өкмөтү (мындан ары - АӨ) ушул Саясатка ылайык ал берген колдонуучунун макулдугу менен ала турган маалыматка карата колдонулат. 

Веб-сайтты колдонуу колдонуучунун бул Саясатка жана анда көрсөтүлгөн жеке маалыматтарын иштетүү шарттарына шартсыз макулдугун билдирет; бул шарттар менен макул болбогон учурда, колдонуучу Сайтты колдонуудан баш тартууга тийиш. 

Бул Купуялык саясатында төмөнкү терминдер жана аныктамалар колдонулат: 

Расмий веб-сайт (мындан ары - Сайт) жеке жана юридикалык жактар ​​үчүн айыл өкмөт тарабынан көрсөтүлүүчү АӨнүн кызматтары жана ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат алуу үчүн бирдиктүү чекит болуп саналат. 

Колдонуучу - бул Сайтты белгиленген тартипте пайдаланган жана жеке мүнөздөгү маалыматты берген жеке же юридикалык жак. 

Контент - маалыматтык ресурстун (гезиттин, журналдын, китептин, веб-баракчанын ж.б.) маалыматтык мазмуну, ошондой эле, эгерде ушул Келишимде башкача каралбаса, окурман/угарман/көрүүчү өз каалоосу боюнча колдоно ала турган бардык маалыматтар. 

1. Сайт кабыл алган жана иштеткен колдонуучулардын жеке маалыматы 

1.1 Ушул Саясаттын максаттары үчүн "колдонуучунун жеке маалыматы" төмөнкүлөрдү билдирет: * Сайтта каттоодо (аккаунт түзүүдө) колдонуучу өзү жөнүндө өз алдынча берген жеке маалымат; * Колдонуучу жөнүндө чогултуу жана/же камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын тиешелүү Мыйзамында аныкталган башка маалыматтар. 

1.2 Бул Саясат Сайтка гана тиешелүү. 

1.3 АӨ жалпысынан Колдонуучулар тарабынан берилген жеке маалыматтардын тууралыгын текшербейт жана алардын укук жөндөмдүүлүгүн көзөмөлдөбөйт. Бирок, АӨ колдонуучу каттоо формасында сунушталган суроолор боюнча ишенимдүү жана жетиштүү жеке маалыматты берет деп эсептейт жана бул маалыматты жаңыртып турат. 

2. Колдонуучулардын жеке маалыматтарын чогултуунун жана иштетүүнүн максаттары 

2.1 Колдонуучунун жеке маалыматын төмөнкү максаттарда пайдаланууга укуктуу: * Мамлекеттик каттоо кызматы менен түзүлгөн келишимдердин жана контракттардын алкагында тарапты аныктоо; * колдонуучу менен байланышуу, анын ичинде Сайтты колдонууга байланыштуу билдирүүлөрдү, суроо-талаптарды жана маалыматтарды жөнөтүү, ошондой эле колдонуучунун суроо-талаптарын жана тиркемелерин иштетүү; * жекелештирилген маалыматтардын негизинде статистикалык жана башка изилдөөлөрдү жүргүзүү; * текшерүү, башкача айтканда, Колдонуучу тарабынан берилген маалыматты тастыктоо. 

3. Колдонуучунун жеке маалыматтарын иштетүү жана аны үчүнчү жактарга берүү шарттары 

3.1 СУ ички эрежелерге ылайык колдонуучулардын жеке маалыматтарын сактайт. 

3.2 Колдонуучунун жеке маалыматы жашыруун сакталат. 

3.3 Колдонуучулардын жеке маалыматтарын иштетүүдө КС «Жеке маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жетекчиликке алат. 

3.4 Сайтты колдонуучу тарабынан берилген жеке маалыматтар ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий жазуу жүзүндөгү суроо-талабын кошпогондо, үчүнчү жактарга берүү жана таратуу үчүн арналган эмес. 

4. Колдонуучулардын жеке маалыматтарын коргоо боюнча көрүлгөн чаралар 

4.1 АӨ колдонуучунун жеке маалыматын уруксатсыз же кокусунан жетүү, жок кылуу, өзгөртүү, бөгөттөө, көчүрүү, таратуу, ошондой эле үчүнчү жактардын башка мыйзамсыз аракеттеринен коргоо үчүн зарыл жана жетиштүү уюштуруучулук жана техникалык чараларды көрөт. 

5. Купуялык саясатын өзгөртүү. Колдонулуучу мыйзам 

5.1 АӨ бул Купуялык саясатына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу. Учурдагы версияга өзгөртүүлөрдү киргизүүдө акыркы жаңыртуу датасы көрсөтүлөт. Саясаттын жаңы редакциясы, эгерде Саясаттын жаңы редакциясында башкача каралбаса, ал жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. Учурдагы версия биздин сайтта биротоло жеткиликтүү. Бул Саясат жана колдонуучу менен СКнын ортосундагы Купуялык саясатын колдонууга байланыштуу келип чыккан мамилелер Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдары колдонулууга тийиш. 

6. Интернет-кабылдама 

Бул Саясат боюнча бардык сунуштар же суроолор Интернет-кабылдама аркылуу Сайттын администрациясына билдирилиши керек.

Жабуу
Жабуу
Жабуу
Жабуу --> Жабуу